Arbeidsmiddelen

 

Arbo

Volgens de Arbo-regeling bent u verplicht om uw arbeidsmiddelen regelmatig te laten controleren op een aantal aspecten. Als u niet kunt aantonen dat u aan deze veiligheidseisen voldoet, kunt u verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade of ongelukken, met alle financiële gevolgen van dien.

 

Risico’s

Zelfs de grootste optimist zal toegeven dat we elke dag risico’s lopen, zowel thuis als op het werk. Wat dat laatste betreft houdt de Arbowet werkgevers aan een aantal veiligheidsnormen. Zij mogen bij het inrichten van de arbeidsplaatsen en de toepassingen van werkmethoden weinig aan het toeval overlaten. Dit verplicht de werkgevers tot periodieke inspecties van alle arbeidsmiddelen.

 

Profijt voor alle partijen

De werkgever en de werknemer zijn daar beide bij gebaat. De werknemer kan rekenen op een veilige werkomgeving, terwijl de werkgever zijn continuïteit veilig stelt. Met deugdelijk gereedschap en materiaal wordt het werk beter uitgevoerd en is het risico op onnodige vertragingen geminimaliseerd. Mocht zich een calamiteit voordoen, dan heeft de werkgever sterke argumenten als het om aansprakelijkheid gaat.

 

Ongeval en uw verzekeringsmaatschappij 

Een onveilige machine kan elektrocutie veroorzaken. Behalve de emotionele gevolgen, hebben dergelijke ongelukken ook grote financiële consequenties. Indien u niet kunt aantonen alles te hebben gedaan om veilige werkomstandigheden te creëren, kan uw verzekeringsmaatschappij `niet thuis´ geven als u aanklopt voor schadevergoeding. De nalatigheid kan door de arbeidsinspectie bestraft worden met een boete. Maar wat financieel vooral hoog kan oplopen, is een schadeloosstelling die een gedupeerde werknemer van u kan eisen. 

 

Arbo-besluit en de normen 

Al jaren gebruikt de arbeidsinspectie de normen die de elektrotechnische branche hanteert als leidraad om te kijken of een ondernemer er alles aan heeft gedaan de veiligheid van de arbeidsmiddelen te garanderen. Voorheen was het echter niet wettelijk vastgelegd dat een ondernemer aan die normen moest voldoen. In het Arbeidsomstandigheden-

besluit dat op 1 juli 1997 in werking is getreden, is dit wel opgenomen. In de artikelen 3.4 en 3.5 wordt onder andere gesteld dat de machines/installaties dienen te voldoen aan de normen NEN1010 en NEN3140. 

 

Eisen voor inspectie van elektrisch arbeidsmiddelen

Elektrisch materieel en handgereedschap dienen volgens NEN3140, bepaling 15.1, eenmaal per jaar gecontroleerd te worden. De inspectie is gericht op de veiligheidsaspecten voor alle verplaatsbare machines en toestellen welke zijn uitgerust met snoer en stekker. De controle bestaat uit een visuele controle en een controle door meting. 

 

A: Visuele controle 

Bij visuele controle van hulpmiddelen en verplaatsbare machines wordt nagegaan of de aansluitleidingen, de uitwendige onderdelen, het omhulsel en de bedieningsorganen geen gebreken vertonen. Bij verplaatsbare leidingen moet worden gecontroleerd of zij niet beschadigd of gerepareerd zijn en deugdelijk in de (koppel) contactstop zijn ingevoerd.

 

B: Controle door meting 

Bij de controle door meting wordt een isolatie-weerstandmeting uitgevoerd tussen de actieve delen in de vast aangesloten buigzame aansluitleidingen en de uitwendige metalen delen bij elektrisch handgereedschap, verplaatsbare elektrische meetinstrumenten, handlampen en verplaatsbare machines. De metingen worden uitgevoerd met een gekalibreerde testcomputer. 

 

Onze inspecteurs zijn in het bezit van het DNV/Stipel certificaat.

 

Rapportage 

De rapportage van de controle/inspectie wordt vastgelegd op een registratie formulier per apparaat of installatie. Ook wordt het apparaat voorzien van uw firmanaam en een unieke code dat aansluit bij het registratie formulier. Tevens wordt de machine voorzien van een goedkeuringssticker. 

MSN-inspecties bedrukt zelf de keuringstickers en kan deze voorzien van uw firmanaam of logo.